The administration

Oleg Ustinov, THE ADMINISTRATION, 2013–2014, photo: Oleg Ustinov